Sunday Jun 26, 2022
Ren Yin Year, Bing Wu Month, Geng Xu Day

February 2015

16
Monday
(Lunar Date)
December 28, 2014
Jia Wu Year, Wu Yin Month, Gui Hai Day
Clash: Snake Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Southeast
The God of Happiness: Northeast
The God of Wealth: South
Auspicious
 • Sacrifice
 • Take a Bath
 • Haircut
 • Stove Installation
 • Weaving Fishing Net
 • Growing Plants
Auspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
 • Wedding
 • Take Legal Action
 • Funeral
 • Grand Opening
 • Buy Livestock/Pets
Inauspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 17:00-18:59

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!