Thursday Jun 20, 2024
Jia Chen Year, Geng Wu Month, Yi Mao Day

January 2016

Previous Day
18
Next Day
Monday
(Lunar Date)
December 9, 2015
zodiac Capricorn
Capricorn
Yi Wei Year, Ji Chou Month, Ji Hai Day
Clash: Snake Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Northeast
The God of Happiness: North
The God of Wealth: North
Auspicious
 • Marriage Engagement
 • Sacrifice
 • Pray for Good Luck
 • Praying for Pregnancy
 • Cesarean Delivery
 • Take a Bath
 • Adopting Children
 • Meet Friend/Relative
 • Treatment/Surgery
 • Digging a Well
 • Buy Livestock/Pets
Auspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
 • Wedding
 • Residence Relocation
 • Funeral
Inauspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Jia Zi
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Yi Chou
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Bing Yin
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Ding Mao
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Wu Chen
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Ji Si
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Geng Wu
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Xin Wei
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Ren Shen
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Gui You
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Jia Xu
Yi Wei
Ji Chou
Ji Hai
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!