Saturday Jun 15, 2024
Jia Chen Year, Geng Wu Month, Geng Xu Day

October 2016

Previous Day
19
Next Day
Wednesday
(Lunar Date)
September 19, 2016
Bing Shen Year, Wu Xu Month, Jia Xu Day
Clash: Dragon Evil: North
Auspicious Direction The God of Joy: Northeast
The God of Happiness: North
The God of Wealth: Northeast
Auspicious
  • Sacrifice
  • Travel
  • Decorating House
  • Build House
  • Installing a Door
  • Bed Installation
Auspicious Time
03:00-04:59 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 15:00-16:59 17:00-18:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Break Ground
  • Break Ground for Tomb
  • Funeral
  • Growing Plants
Inauspicious Time
23:00-00:59 01:00-02:59 05:00-06:59 11:00-12:59 19:00-20:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Jia Zi
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Yi Chou
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Bing Yin
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Ding Mao
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Wu Chen
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Ji Si
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Geng Wu
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Xin Wei
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Ren Shen
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Gui You
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Jia Xu
Bing Shen
Wu Xu
Jia Xu
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Bad Good Bad Good Good Bad Good Good Good Bad Good
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!