Saturday Jul 13, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Wu Yin Day

March 2018

Previous Day
18
Next Day
Sunday
(Lunar Date)
February 2, 2018
Holiday
Dragon Heads-raising Day (Spring/Blue Dragon Festival) (青龙节)
Wu Xu Year, Yi Mao Month, Ji You Day
Clash: Rabbit Evil: East
Auspicious Direction The God of Joy: Northeast
The God of Happiness: North
The God of Wealth: North
Auspicious
  • Tear Down Building
  • Avoid anything else
Auspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59
Inauspicious
  • Wedding
  • Moving
  • Grand Opening
  • Residence Relocation
Inauspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Jia Zi
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Yi Chou
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Bing Yin
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Ding Mao
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Wu Chen
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Ji Si
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Geng Wu
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Xin Wei
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Ren Shen
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Gui You
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Jia Xu
Wu Xu
Yi Mao
Ji You
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!