Saturday Jul 13, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Wu Yin Day

July 2018

Previous Day
20
Next Day
Friday
(Lunar Date)
June 8, 2018
Wu Xu Year, Ji Wei Month, Gui Chou Day
Clash: Goat Evil: East
Auspicious Direction The God of Joy: Southeast
The God of Happiness: Northeast
The God of Wealth: South
Auspicious
  • See a Doctor
  • Treatment/Surgery
  • Tear Down Building
  • Avoid anything else
Auspicious Time
03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Wedding
  • Travel
Inauspicious Time
23:00-00:59 01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Ren Zi Gui Chou Jia Yin Yi Mao Bing Chen Ding Si Wu Wu Ji Wei Geng Shen Xin You Ren Xu Gui Hai
Bazi Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Ren Zi
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Gui Chou
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Jia Yin
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Yi Mao
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Bing Chen
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Ding Si
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Wu Wu
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Ji Wei
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Geng Shen
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Xin You
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Ren Xu
Wu Xu
Ji Wei
Gui Chou
Gui Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good
Clash Bing Wu
Horse
1966 2026
Ding Wei
Sheep
1967 2027
Wu Shen
Monkey
1968 2028
Ji You
Rooster
1969 2029
Geng Xu
Dog
1910 1970 2030
Xin Hai
Pig
1911 1971
Ren Zi
Rat
1912 1972
Gui Chou
Ox
1913 1973
Jia Yin
Tiger
1914 1974
Yi Mao
Rabbit
1915 1975
Bing Chen
Dragon
1916 1976
Ding Si
Snake
1917 1977
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast
Wealth Direction South South Northeast Southwest West West North North East East South South

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!