Tuesday Jul 23, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Wu Zi Day

October 2019

Previous Day
29
Next Day
Tuesday
(Lunar Date)
October 2, 2019
zodiac Scorpio
Scorpio
Ji Hai Year, Jia Xu Month, Ji Hai Day
Clash: Snake Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Northeast
The God of Happiness: North
The God of Wealth: North
Auspicious
  • Take a Bath
  • Haircut
  • Follow a Master to Learn Skill
  • Adopting Children
Auspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Wedding
  • Residence Relocation
Inauspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Jia Zi
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Yi Chou
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Bing Yin
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Ding Mao
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Wu Chen
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Ji Si
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Geng Wu
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Xin Wei
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Ren Shen
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Gui You
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Jia Xu
Ji Hai
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!