Sunday Jul 21, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Bing Xu Day

September 2020

Previous Day
25
Next Day
Friday
(Lunar Date)
August 9, 2020
Geng Zi Year, Yi You Month, Xin Wei Day
Clash: Ox Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Southwest
The God of Happiness: Northwest
The God of Wealth: East
Auspicious
  • Sacrifice
  • Nothing Suitable
Auspicious Time
03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Encoffining
  • Funeral
  • Grand Opening
  • Business Trading
  • Purchasing Vehicles
Inauspicious Time
23:00-00:59 01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Wu Zi Ji Chou Geng Yin Xin Mao Ren Chen Gui Si Jia Wu Yi Wei Bing Shen Ding You Wu Xu Ji Hai
Bazi Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Wu Zi
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Ji Chou
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Geng Yin
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Xin Mao
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Ren Chen
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Gui Si
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Jia Wu
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Yi Wei
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Bing Shen
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Ding You
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Wu Xu
Geng Zi
Yi You
Xin Wei
Ji Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good
Clash Ren Wu
Horse
1942 2002
Gui Wei
Sheep
1943 2003
Jia Shen
Monkey
1944 2004
Yi You
Rooster
1945 2005
Bing Xu
Dog
1946 2006
Ding Hai
Pig
1947 2007
Wu Zi
Rat
1948 2008
Ji Chou
Ox
1949 2009
Geng Yin
Tiger
1950 2010
Xin Mao
Rabbit
1951 2011
Ren Chen
Dragon
1952 2012
Gui Si
Snake
1953 2013
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast Northeast South
Wealth Direction North North East East South South Northeast Southwest West West North North

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!