Thursday Jul 25, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Geng Yin Day

October 2021

Previous Day
13
Next Day
Wednesday
(Lunar Date)
September 8, 2021
Xin Chou Year, Wu Xu Month, Jia Wu Day
Clash: Rat Evil: North
Auspicious Direction The God of Joy: Northeast
The God of Happiness: North
The God of Wealth: Northeast
Auspicious
  • Sacrifice
  • Travel
  • Decorating House
  • Build House
  • Installing a Door
  • Bed Installation
Auspicious Time
23:00-00:59 01:00-02:59 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 17:00-18:59
Inauspicious
  • Break Ground
  • Break Ground for Tomb
  • Funeral
  • Growing Plants
Inauspicious Time
03:00-04:59 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 19:00-20:59 21:00-22:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Jia Zi
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Yi Chou
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Bing Yin
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Ding Mao
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Wu Chen
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Ji Si
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Geng Wu
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Xin Wei
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Ren Shen
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Gui You
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Jia Xu
Xin Chou
Wu Xu
Jia Wu
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Good Good Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good Bad Bad
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!