Sunday Jul 21, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Bing Xu Day

January 2022

Previous Day
02
Next Day
Sunday
(Lunar Date)
November 30, 2021
zodiac Capricorn
Capricorn
Xin Chou Year, Geng Zi Month, Yi Mao Day
Clash: Rooster Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Northwest
The God of Happiness: Southwest
The God of Wealth: Northeast
Auspicious
  • Sacrifice
  • Avoid anything else
Auspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59
Inauspicious
  • Nothing Suitable
Inauspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Bing Zi Ding Chou Wu Yin Ji Mao Geng Chen Xin Si Ren Wu Gui Wei Jia Shen Yi You Bing Xu Ding Hai
Bazi Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Bing Zi
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Ding Chou
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Wu Yin
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Ji Mao
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Geng Chen
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Xin Si
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Ren Wu
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Gui Wei
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Jia Shen
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Yi You
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Bing Xu
Xin Chou
Geng Zi
Yi Mao
Ding Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad
Clash Geng Wu
Horse
1930 1990
Xin Wei
Sheep
1931 1991
Ren Shen
Monkey
1932 1992
Gui You
Rooster
1933 1993
Jia Xu
Dog
1934 1994
Yi Hai
Pig
1935 1995
Bing Zi
Rat
1936 1996
Ding Chou
Ox
1937 1997
Wu Yin
Tiger
1938 1998
Ji Mao
Rabbit
1939 1999
Geng Chen
Dragon
1940 2000
Xin Si
Snake
1941 2001
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast
Wealth Direction West West North North East East South South Northeast Southwest West West

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!