Sunday Apr 21, 2024
Jia Chen Year, Wu Chen Month, Yi Mao Day

January 2022

Previous Day
30
Next Day
Sunday
(Lunar Date)
December 28, 2021
zodiac Aquarius
Aquarius
Xin Chou Year, Xin Chou Month, Gui Wei Day
Clash: Ox Evil: West
Auspicious Direction The God of Joy: Southeast
The God of Happiness: Northeast
The God of Wealth: South
Auspicious
  • Tear Down Building
  • Avoid anything else
Auspicious Time
03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Nothing Suitable
Inauspicious Time
23:00-00:59 01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Ren Zi Gui Chou Jia Yin Yi Mao Bing Chen Ding Si Wu Wu Ji Wei Geng Shen Xin You Ren Xu Gui Hai
Bazi Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Ren Zi
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Gui Chou
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Jia Yin
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Yi Mao
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Bing Chen
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Ding Si
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Wu Wu
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Ji Wei
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Geng Shen
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Xin You
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Ren Xu
Xin Chou
Xin Chou
Gui Wei
Gui Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good
Clash Bing Wu
Horse
1966 2026
Ding Wei
Sheep
1967 2027
Wu Shen
Monkey
1968 2028
Ji You
Rooster
1969 2029
Geng Xu
Dog
1910 1970 2030
Xin Hai
Pig
1911 1971
Ren Zi
Rat
1912 1972
Gui Chou
Ox
1913 1973
Jia Yin
Tiger
1914 1974
Yi Mao
Rabbit
1915 1975
Bing Chen
Dragon
1916 1976
Ding Si
Snake
1917 1977
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast
Wealth Direction South South Northeast Southwest West West North North East East South South

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!