Thursday Jun 13, 2024
Jia Chen Year, Geng Wu Month, Wu Shen Day

January 2025

Previous Day
04
Next Day
Saturday
(Lunar Date)
December 5, 2024
zodiac Capricorn
Capricorn
Jia Chen Year, Bing Zi Month, Gui You Day
Clash: Rabbit Evil: East
Auspicious Direction The God of Joy: Southeast
The God of Happiness: Northeast
The God of Wealth: South
Auspicious
 • Sacrifice
 • Take a Bath
 • Haircut
 • Adopting Children
 • Growing Plants
 • House Cleaning
 • Hunting
 • Weaving Fishing Net
Auspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59
Inauspicious
 • Meet Friend/Relative
 • Funeral
 • Residence Relocation
 • Moving
 • Bed Installation
 • Grand Opening
 • Stove Installation
 • Installing a Door
Inauspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Ren Zi Gui Chou Jia Yin Yi Mao Bing Chen Ding Si Wu Wu Ji Wei Geng Shen Xin You Ren Xu Gui Hai
Bazi Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Ren Zi
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Gui Chou
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Jia Yin
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Yi Mao
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Bing Chen
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Ding Si
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Wu Wu
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Ji Wei
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Geng Shen
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Xin You
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Ren Xu
Jia Chen
Bing Zi
Gui You
Gui Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad
Clash Bing Wu
Horse
1966 2026
Ding Wei
Sheep
1967 2027
Wu Shen
Monkey
1968 2028
Ji You
Rooster
1969 2029
Geng Xu
Dog
1910 1970 2030
Xin Hai
Pig
1911 1971
Ren Zi
Rat
1912 1972
Gui Chou
Ox
1913 1973
Jia Yin
Tiger
1914 1974
Yi Mao
Rabbit
1915 1975
Bing Chen
Dragon
1916 1976
Ding Si
Snake
1917 1977
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast
Wealth Direction South South Northeast Southwest West West North North East East South South

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!