Thursday Jul 18, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Gui Wei Day

January 2027

Previous Day
06
Next Day
Wednesday
(Lunar Date)
November 29, 2026
zodiac Capricorn
Capricorn
Bing Wu Year, Xin Chou Month, Yi You Day
Clash: Rabbit Evil: East
Auspicious Direction The God of Joy: Northwest
The God of Happiness: Southwest
The God of Wealth: Northeast
Auspicious
  • Sacrifice
  • Encoffining
  • Break Ground for Tomb
  • Funeral
  • Set up a Monument
Auspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 17:00-18:59
Inauspicious
  • Avoid anything else
Inauspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 19:00-20:59 21:00-22:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Bing Zi Ding Chou Wu Yin Ji Mao Geng Chen Xin Si Ren Wu Gui Wei Jia Shen Yi You Bing Xu Ding Hai
Bazi Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Bing Zi
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Ding Chou
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Wu Yin
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Ji Mao
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Geng Chen
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Xin Si
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Ren Wu
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Gui Wei
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Jia Shen
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Yi You
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Bing Xu
Bing Wu
Xin Chou
Yi You
Ding Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad
Clash Geng Wu
Horse
1930 1990
Xin Wei
Sheep
1931 1991
Ren Shen
Monkey
1932 1992
Gui You
Rooster
1933 1993
Jia Xu
Dog
1934 1994
Yi Hai
Pig
1935 1995
Bing Zi
Rat
1936 1996
Ding Chou
Ox
1937 1997
Wu Yin
Tiger
1938 1998
Ji Mao
Rabbit
1939 1999
Geng Chen
Dragon
1940 2000
Xin Si
Snake
1941 2001
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest Northwest Southeast
Wealth Direction West West North North East East South South Northeast Southwest West West

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!