Saturday Jul 20, 2024
Jia Chen Year, Xin Wei Month, Yi You Day

February 2027

Previous Day
07
Next Day
Sunday
(Lunar Date)
January 2, 2027
zodiac Aquarius
Aquarius
Ding Wei Year, Ren Yin Month, Ding Si Day
Clash: Pig Evil: East
Auspicious Direction The God of Joy: South
The God of Happiness: Southeast
The God of Wealth: Southwest
Auspicious
  • Sacrifice
  • Avoid anything else
Auspicious Time
01:00-02:59 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 19:00-20:59 21:00-22:59
Inauspicious
  • Nothing Suitable
Inauspicious Time
23:00-00:59 03:00-04:59 05:00-06:59 09:00-10:59 15:00-16:59 17:00-18:59

When selecting auspicious date for an important event, you should check if it’s lucky for the day. Then check, if it’s good in the hour you prefer. Also, check if the hour clashes your zodiac sign or not. The hour that doesn’t clash with your sign should be chosen.
Shi Chen Geng Zi Xin Chou Ren Yin Gui Mao Jia Chen Ji Si Bing Wu Ding Wei Wu Shen Ji You Geng Xu Xin Hai
Bazi Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Geng Zi
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Xin Chou
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Ren Yin
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Gui Mao
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Jia Chen
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Ji Si
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Bing Wu
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Ding Wei
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Wu Shen
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Ji You
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Geng Xu
Ding Wei
Ren Yin
Ding Si
Xin Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Good or Bad Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good Bad Bad Good Good
Clash Jia Wu
Horse
1954 2014
Yi Wei
Sheep
1955 2015
Bing Shen
Monkey
1956 2016
Ding You
Rooster
1957 2017
Wu Xu
Dog
1958 2018
Gui Hai
Pig
1923 1983
Geng Zi
Rat
1960 2020
Xin Chou
Ox
1961 2021
Ren Yin
Tiger
1962 2022
Gui Mao
Rabbit
1963 2023
Jia Chen
Dragon
1964 2024
Yi Si
Snake
1965 2025
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction Southwest Northwest Southeast Northeast North South Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest
Wealth Direction East East South South Northeast North West West North North East East

Auspicious Days Selection

Find Out Auspicious Dates for Events like Wedding, Moving, Grand Opening etc.
Sorry! Date is not correct!